hmenu

Профил на купувача

На вниманието на заинтересованите лица





23.10.2018 г.

ПОКАНА


за Участие в пазарни консултации по чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително ремонтни дейности на обект „Ремонт сграда на Народно читалище „Виолета Рангелова-1929“, с. Трайково, община Лом“ по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.057 "МИГ-ЛОМ по мярка 7.2 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ“.
Цялата покана и пълния комплект документи изтеглете от ТУК

30.10.2018 г. Оферти, заповед, протокол за разглеждане и класиране, решение и др. документи - ТУК



17.10.2018 г.